memobird

基于memobird咕咕机开放API打印类。
Github https://github.com/kraity/memobird

API基于

上述的API类是基于 iecheng 续写和改写的一个API打印类。

续写、改写

iecheng/memobird 的源代码进行了改写
增加单实例,静态调用

PR

于 2020/04/13 更新
Github https://github.com/kraity/memobird